Špeciálna základná škola, Nové Mesto nad Váhom

Špeciálna základná škola, Nové Mesto nad Váhom

Kollára 3
91501 Nové Mesto nad Váhom
IČO: 34058877

Informácie o inštitúcii Špeciálna základná škola, Nové Mesto nad Váhom

 

História školy

Špeciálna základná škola v Novom Meste nad Váhom bola založená 24.septembra 1962 pod názvom Osobitná škola , za účelom vzdelávania žiakov s mentálnym postihnutím.
Školu začalo navštevovať 25 žiakov 1-5.ročníka zaradených do dvoch tried , ktoré boli umiestnené v dvoch prízemných miestnostiach na Strechayovom námestí (terajšie Námestie Slobody).Riaditeľkou školy bola p. Krížová Alžbeta. Zariadenie a učebné pomôcky poskytla Osobitná škola internátna z Trenčína a novomestské základné školy.Žiaci po ukončení 5.ročníka pokračovali ďalej v základnom vzdelávaní v Osobitnej škole internátnej v Trenčíne , kde absolvovali 6-9.ročník.

Vzhľadom na pribúdajúci počet žiakov v škol.r. 1967/68 bola otvorená ďalšia trieda. V septembri 1971 do funkcie riaditeľky školy nastúpila p.Hanušová Božena. Počet žiakov školy bol v tomto období 36-43 a priestorové podmienky začali byť nevyhovujúce. Nové priestory škola získala až v školskom roku 1977/78 , kedy sa 1.11.1977 presťahovala do zrenovovaných priestorov malotriednej ZDŠ na Tehelnú ulicu . Budova školy bola priestrannejšia , svetlejšia so školským dvorom a záhradou.

V školskom roku 1981/82 na miesto riaditeľky školy nastúpila p.Nemcová Oľga.Pod jej vedením sa škola ďalej zveľaďovala po stránke materiálnej aj pedagogickej. Po odchode do dôchodku v roku 1987 funkciu riaditeľky prevzala PaeDr.Škodová Jarmila, ktorá pokračovala v renovácii školy a spolu s pedagogickým kolektívom v rôznych akciách kultúrnych a športových v ktorých žiaci dosahovali veľmi dobré výsledky.

1.novembra 1991 bola menovaná do funkcie riaditeľky školy Mgr.Harušťáková Elena .V tomto školskom roku navštevovalo školu 48 žiakov vyučovaných v piatich triedach. Práca pedagógov bola namáhavá nakoľko v troch triedach boli spojené ročníky. I napriek tomu škola ako i po minulé roky napredovala úspešne v rámci výchovno-vyučovacieho procesu, ale aj v rôznych aktivitách kultúrnych ,športových a exkurzno-vzdelávacích.

Vzhľadom na stúpajúci počet žiakov zo Starej Turej a blízkeho okolia bolo od septembra 1994 zriadené elokované pracovisko priamo v Starej Turej .Vyučovací proces prebiehal pod vedením dvoch učiteliek a jednej vychovávateľky školskej družiny.Pracovisko bolo riadené riaditeľkou Osobitnej školy v Novom Meste nad Váhom. Prevádzkované bolo do júna 2004, kedy pre nedostatočný počet žiakov bolo zrušené.

V školskom roku 1997/98 žiaci 7.ročníka pokračovali vo vzdelávaní v našej škole a tak postupne sme začali vytvárať plne organizovanú školu so všetkými ročníkmi. 1.4.1999 získala škola právnu subjektivitu.

Od 1.9.2000 sa zmenil názov školy na Špeciálna základná škola.Tak sa dlho polemizovaná otázka o zmene názvu školy stala skutočnosťou.
V júni roku 2002 sme získali nové priestory na ul.Kollára,budovu jaslí . Po vnútornej rekonštrukcii sme získali viac priestoru v ktorom sa nachádza 9 tried ,telocvičňa,dielňa ,počítačová trieda ,cvičná kuchyňa na PV, jedáleň a výdajňa stravy, zborovňa a vôbec všetko čo priestorom školy prislúcha.
Od 1. februára 2010 nastúpila na miesto riaditeľky školy Mgr. Zuzana Baierová.
V školskom roku 2011/2012 navštevuje školu 56 žiakov, ktorí sa vyučujú v siedmych triedach podľa učebných osnov A,B,C variantu, jednu z tried navštevujú deti s autizmom a v ŠKD je zapísaných 7 žiakov.

 

Ponuka krúžkov
Počítačový krúžok
Dramaticko-výtvarný krúžok

S kým môžete prísť do kontaktu?

 

Riaditeľ školy: Mgr. Baierová Zuzana
Zástupca riaditeľa školy: Mgr. Révayová Eva

riaditel@szsnmv.edu.sk

Kde nás nájdete?

Zobrazit